سانس های برگزاری رویداد

کنسرت امیر عباس گلاب کیش آذرماه 1397

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه A
قیمت بلیت از 70,000 تا 80,000 تومان
جایگاه I
قیمت بلیت از 70,000 تا 80,000 تومان
جایگاه H
قیمت بلیت از 80,000 تا 90,000 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت از 80,000 تا 90,000 تومان
جایگاه G
قیمت بلیت از 100,000 تا 110,000 تومان
جایگاه C
قیمت بلیت از 100,000 تا 110,000 تومان
جایگاه J
قیمت بلیت 130,000 تومان
جایگاه L
قیمت بلیت 130,000 تومان
جایگاه F
قیمت بلیت 140,000 تومان
جایگاه D
قیمت بلیت 140,000 تومان
جایگاه E
قیمت بلیت 150,000 تومان
جایگاه K
قیمت بلیت 170,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!