هنر دوستان عزیز هنگام خرید توجه کنید:
ردیف ۲ تا 15 صندلی های شماره 11 و 22
ردیف 11 صندلی های 1 الی 11
ردیف 16 الی 19 صندلی های شماره 10
ردیف 20 و 21 ، صندلی های 10 و 20
از نوع پرتابل یا متحرک می باشند.

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه بالکن
قیمت بلیت از 75,000 تا 95,000 تومان
جایگاه همکف
قیمت بلیت از 100,000 تا 150,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!