قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه J
قیمت بلیت از 65,000 تا 110,000 تومان
جایگاه I
قیمت بلیت از 65,000 تا 155,000 تومان
جایگاه H
قیمت بلیت از 65,000 تا 110,000 تومان
جایگاه E
قیمت بلیت از 100,000 تا 130,000 تومان
جایگاه G
قیمت بلیت از 100,000 تا 130,000 تومان
جایگاه D
قیمت بلیت از 125,000 تا 145,000 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت از 125,000 تا 145,000 تومان
جایگاه F
قیمت بلیت از 155,000 تا 185,000 تومان
جایگاه C
قیمت بلیت 185,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت 185,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!