قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه D3
قیمت بلیت 95,000 تومان
جایگاه E
قیمت بلیت 85,000 تومان
جایگاه D2
قیمت بلیت 95,000 تومان
جایگاه D1
قیمت بلیت 95,000 تومان
جایگاه C2
قیمت بلیت 110,000 تومان
جایگاه C1
قیمت بلیت 110,000 تومان
جایگاه A1
قیمت بلیت 120,000 تومان
جایگاه A2
قیمت بلیت 120,000 تومان
جایگاه VIP
قیمت بلیت 120,000 تومان
جایگاه B2
قیمت بلیت 120,000 تومان
جایگاه B1
قیمت بلیت 120,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!