قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه I همکف
قیمت بلیت از 40,000 تا 90,000 تومان
جایگاه H همکف
قیمت بلیت از 40,000 تا 75,000 تومان
جایگاه J همکف
قیمت بلیت از 40,000 تا 75,000 تومان
جایگاه E همکف
قیمت بلیت از 80,000 تا 85,000 تومان
جایگاه G همکف
قیمت بلیت از 80,000 تا 85,000 تومان
جایگاه D همکف
قیمت بلیت از 85,000 تا 90,000 تومان
جایگاه B همکف
قیمت بلیت از 85,000 تا 90,000 تومان
جایگاه F همکف
قیمت بلیت از 110,000 تا 125,000 تومان
جایگاه A همکف
قیمت بلیت 140,000 تومان
جایگاه C همکف
قیمت بلیت 140,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!