سه شنبه 29 اسفند 1396

سانس های برگزاری رویداد

کنسرت موسیقی کولی های اسپانیا 1397 (2)

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه H_بالکن
قیمت بلیت از 50,000 تا 60,000 تومان
جایگاه K_بالکن
قیمت بلیت از 50,000 تا 60,000 تومان
جایگاه N_بالکن
قیمت بلیت از 50,000 تا 60,000 تومان
جایگاه O_بالکن
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه P_بالکن
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه D1_بالکن
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه D2_بالکن
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه S2_بالکن
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه S1_بالکن
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه R_بالکن
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه A_بالکن
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه B_بالکن
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه C_بالکن
قیمت بلیت 70,000 تومان
جایگاه T_بالکن
قیمت بلیت 80,000 تومان
جایگاه E_بالکن
قیمت بلیت 80,000 تومان
جایگاه G_بالکن
قیمت بلیت 90,000 تومان
جایگاه J_بالکن
قیمت بلیت 90,000 تومان
جایگاه M_بالکن
قیمت بلیت 90,000 تومان
جایگاه H_همکف
قیمت بلیت 100,000 تومان
جایگاه L_بالکن
قیمت بلیت 100,000 تومان
جایگاه K_همکف
قیمت بلیت 100,000 تومان
جایگاه L_همکف
قیمت بلیت 100,000 تومان
جایگاه I_بالکن
قیمت بلیت 100,000 تومان
جایگاه F_بالکن
قیمت بلیت 100,000 تومان
جایگاه I_همکف
قیمت بلیت از 110,000 تا 150,000 تومان
جایگاه J_همکف
قیمت بلیت از 110,000 تا 150,000 تومان
جایگاه G_همکف
قیمت بلیت 130,000 تومان
جایگاه D_همکف
قیمت بلیت 130,000 تومان
جایگاه C_همکف
قیمت بلیت 160,000 تومان
جایگاه Z_همکف
قیمت بلیت 160,000 تومان
جایگاه A_همکف
قیمت بلیت 160,000 تومان
جایگاه Q_همکف
قیمت بلیت 160,000 تومان
جایگاه E_همکف
قیمت بلیت 180,000 تومان
جایگاه F_همکف
قیمت بلیت 180,000 تومان
جایگاه B_همکف
قیمت بلیت 230,000 تومان
جایگاه VIP
قیمت بلیت 230,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!