دوشنبه 31 اردیبهشت 1397

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه بالکن F2
قیمت بلیت از 50,000 تا 60,000 تومان
جایگاه بالکن F1
قیمت بلیت از 50,000 تا 60,000 تومان
جایگاه E
قیمت بلیت از 90,000 تا 100,000 تومان
جایگاه D
قیمت بلیت از 100,000 تا 120,000 تومان
جایگاه C
قیمت بلیت 120,000 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت 130,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت 140,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!