قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه A
قیمت بلیت از 120,000 تا 160,000 تومان
جایگاه D
قیمت بلیت از 60,000 تا 90,000 تومان
جایگاه F
قیمت بلیت از 60,000 تا 90,000 تومان
جایگاه E
قیمت بلیت از 70,000 تا 120,000 تومان
جایگاه C
قیمت بلیت از 120,000 تا 160,000 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت از 160,000 تا 200,000 تومان
جایگاه VIP
قیمت بلیت 200,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!