قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه F
قیمت بلیت 40,000 تومان
جایگاه E
قیمت بلیت 50,000 تومان
جایگاه D
قیمت بلیت از 50,000 تا 60,000 تومان
جایگاه C
قیمت بلیت از 60,000 تا 80,000 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت از 80,000 تا 90,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت از 90,000 تا 100,000 تومان
جایگاه vip
قیمت بلیت 100,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!