قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه I همکف
قیمت بلیت از 55,000 تا 110,000 تومان
جایگاه J همکف
قیمت بلیت از 55,000 تا 90,000 تومان
جایگاه H همکف
قیمت بلیت از 55,000 تا 90,000 تومان
جایگاه E همکف
قیمت بلیت از 85,000 تا 105,000 تومان
جایگاه G همکف
قیمت بلیت از 85,000 تا 105,000 تومان
جایگاه D همکف
قیمت بلیت از 95,000 تا 110,000 تومان
جایگاه B همکف
قیمت بلیت از 95,000 تا 110,000 تومان
جایگاه F همکف
قیمت بلیت از 125,000 تا 140,000 تومان
جایگاه A همکف
قیمت بلیت 155,000 تومان
جایگاه C همکف
قیمت بلیت 155,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!