هنر دوست گرامی
نظر به تعویض صندلی های سالن میلاد، 5 ردیف نخست در تمامی جایگاه ها دارای صندلی VIP می باشند.
همچنین توجه داشته باشید که چیدمان صندلی ها در بخش های کناری، ردیف های 2 الی 20 ، نسبت به گذشته تغییراتی جزیی نموده است که در هنگام خرید لطفا به آنها دقت نمایید.

قیمت بلیت های کنسرت

لیست قیمت جایگاه های مختلف
جایگاه I
قیمت بلیت از 65,000 تا 120,000 تومان
جایگاه J
قیمت بلیت از 65,000 تا 90,000 تومان
جایگاه H
قیمت بلیت از 65,000 تا 90,000 تومان
جایگاه G
قیمت بلیت از 85,000 تا 120,000 تومان
جایگاه E
قیمت بلیت از 85,000 تا 120,000 تومان
جایگاه D
قیمت بلیت از 110,000 تا 130,000 تومان
جایگاه B
قیمت بلیت از 110,000 تا 130,000 تومان
جایگاه F
قیمت بلیت از 130,000 تا 145,000 تومان
جایگاه A
قیمت بلیت 160,000 تومان
جایگاه C
قیمت بلیت 160,000 تومان
پادکست اکسیر
LISTEN TO EXIR MUSIC NOW!